MORA 13-14 januari 2017 - Holten Institute · 2018-08-15 · 15.00-16.00 Thorax, costa och andning. Viktigt i behandlingen av ryggsmärta (teori/ praktik) ... ankelstukning och efter - [PDF Document] (2024)

MORA 13-14 januari 2017 - Holten Institute· 2018-08-15· 15.00-16.00 Thorax, costa och andning. Viktigt i behandlingen av ryggsmärta (teori/ praktik) ... ankelstukning och efter - [PDF Document] (1)

Om Tom Arild Torstensen

Tom Arild arbetar kliniskt på MTT Kliniken Lidingö, Stockholm (www.mttkliniken.se), är doktorand på Karolinska Institutet och arrangerar kurser och seminarier genom Holten Institute AB. De sista åren har han vidareutvecklat medicinsk träningsterapi från en biomedicinsk till en biopsykosocial behandlings-form.

I Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT) används pedagogiska modeller med en humoristisk vinkling för att förklara komplicerad smärtfysiologi, smärtpsykologi och hur fysisk aktivitet aktiverar de smärt-modulerande systemen. Dessa modeller kan integreras i dagligt kliniskt arbete inom fysioterapin och kombineras med beteendemässiga metoder som ”gradvis exponering”.

Tom Arild är utbildad fysioterapeut från Ulster Universitet i Belfast, Nord-Irland 1983 (4-årig B.Sc grad med honours), är manuell terapeut (OMT steg 3) och lärare inom OMT från Norge och har en advanced M.Sc grad från universitetet i Bergen. Han har undervisat i MTT i Europa och Nordamerika i snart 20 år.

Två dagars kurs i doserad uppträning med medicinsk träningsterapi (MTT) förThorakala och lumbala ryggsmärtor – ischiasHöft, knä och ankelsmärtor - dysfunktion av nedre extremitet

När:

Plats:

Fredag och lördag 13-14 januari 2017 .

Mora Rehab, Örjasvägen 8, 792 36 Mora. Kontakt person: Tin Nordin tlf: 0250-14949, e-mail: [emailprotected]

Pris: 2.800:- ex moms inkl teorimanual, två övningsmanualer och två dvder

Anmälan: Bindande anmälan till kursen görs skriftligt till:Holten Institute AB Box 6038, 181 06 Lidingöe-post: [emailprotected]: 070 734 41 02

Faktura och kursbekräftelse skickas efter anmälan.

Kursledare: Tom Arild Torstensen B.Sc., M.Sc, specialist i manuell terapi, stipendiat på Karolinska Institutet, Stockholm

MORA 13-14 januari 2017

Tom Arild Torstensen B.Sc (Hons), PT, M.Sc., spesialist i manuell terapi MNFF

Holten Institute AB - kunskapförmedling, P.O. Box 6038, S-181 06 Lidingö, Sverige

E-mail: [emailprotected], [emailprotected]

www.holteninstitute.com

Telefon: 070 734 41 02

MORA 13-14 januari 2017 - Holten Institute· 2018-08-15· 15.00-16.00 Thorax, costa och andning. Viktigt i behandlingen av ryggsmärta (teori/ praktik) ... ankelstukning och efter - [PDF Document] (2)

Två dagars kurs i doserad uppträning med medicinsk träningsterapi (MTT) för

Thorakala och lumbala ryggsmärtor – ischias

Höft, knä och ankelsmärtor - dysfunktion av nedre extremitet

Program

Dag 1 Thorakala och lumbala ryggsmärtor - ischias

08.00-09.30 Teori för träning av patienter med ryggsmärtor. Vetenskaplig dokumentation för träning som behandling (teori).09.30-10.00 Paus - kaffe/te/frukt10.00-12.00 Praktisk träning av motoriska funktionella rörelsemönster. Progressions steg i fl exion, rotationer och extention.

Komplexa motoriska rörelser av övre extremiteter och rygg, av nedre extremitet och rygg. (praktik, träningskläder)12.00-12.45 Lunch12.45-14.30 Patientfall som visar att MTT är en biopsykosocial behandling av patienter med ryggsmärtor (thorakala

ryggsmärtor, lumbago/ischias, efter kompressionsfraktur, efter ryggoperation, spinal stenos. Hyper- jämfört med hypomobilitets problematik) (praktik, träningskläder). 1) Patient som kan träna i sittande och mer belastande utgångsställningar. Globala, semiglobala och lokalaövningar. Fysisk aktivitet som smärtmodulering 2) Patient med ryggsmärtor som har det bäst när han/hon ligger eller på annat sätt måste avlasta ryggen under träningen. 3) Två patientexempel. A) När fokus är på övningar i caudio-cranial riktning versus B) cranio-caudal riktning.

14.30-15.00 Paus - kaffe/te/frukt15.00-16.00 Thorax, costa och andning. Viktigt i behandlingen av ryggsmärta (teori/ praktik)16.00-17.00 Fysisk aktivitet som smärtmodulering. Dos-respons effekter av träning jämfört med patienters/terapeutens tankar

och tro - förväntningseffekter (placebo/nocebo)

Dag 2 Höft-, knä- och ankelsmärta – dysfunktion i nedre extremitet

08.00-09.30 Teori för träning av patienter med höft-, knä- eller ankelsmärta. Stängd jämfört med öppen kedja övningar.Från 3x30 till 3 till..4..5..6..7..8..9 till 10 minuter kontinuerligt dynamiskt muskelarbete. Global och lokalsmärtmodulering (teori)

09.30-10.00 Paus - kaffe/te/frukt10.00-12.00 Praktisk träning av motoriska, funktionella rörelsemönster för höft, knä och ankel. Hur och varför inkludera

övningar för ryggen när patienten har problem med höft, knä eller ankel? (praktik)12.00-12.45 Lunch12.45-14.30 Patientfall som visar hur MTT är en biopsykosocial behandling för patienter med höft-, knä- och ankelsmärtor.

(praktik, träningskläder).1) Patient med höftsmärtor (höft artros, efter höft plastik), 2) Patient med knäsmärtor (knäartros, knäplastik,korsbandsrekonstruktion, menisk skador, 3) Patient med ankelsmärtor (ankel överdrag, ankel fraktur).

14.30-15.00 Paus - kaffe/te/frukt15.00-16.00 Varför upprätthålla sensitisering (hyperalgesi/allodyni) av centrala nervsystemet genom smärtfulla övningar

i viktbärande utgångsställningar när enkel dosering i öppen kedja gör träningen så gott som smärtfri(desensitisering) ? (teori).

KursmaterialGenom de två övningsmanualerna får du en stor övningsbank som du kan använda vidare i din kliniska verksamhet och på det sättetuppdatera dig med nya övningar. När du kommer hem från kursen kan du fortsätta att fördjupa dig i MTT-övningar och övningsprogres-sioner. På två DVD går Tom Arild igenom respektive övningsmanual tillsammans med en patient där start- och slu*tställningar visas och syftet med övningen förklaras. Dvd:erna gör det möjligt för dig att se hur alla övningar utförs «live».

Efter kursen ...Ska du kunna välja övningar, dosera dessa och kombinera övningarna så att din patient får en optimal doserad träningsbehandling. Du ska ha en god förståelse för när du använder träning som styrketräning och när du använder träning som smärtmodulering. Du ska kunna förklara för din patient syftet med träningen och hur du kan öka patientens tilltro till egna förmågan så att patienten har en bättre förutsättning för att fortsätta med träningen när behandlingen är avslu*tad. Efter kursen ska du ha ökad förståelse för att smärta är «output» och vilka faktorer i din behandling som ökar eller minskar smärtan.

Välkommen!

Tom Arild Torstensen

Rygg och nedre extremitet

Kursen är evidensbaserad och bygger på god klinisk erfarenhet och vetenskaplig dokumentation. Det blir mycket praktisk träning för dig som kursdeltagare. Kom ihåg att ta med träningskläder!

Dag I: Thorakala och lumbala ryggsmärtor - ischias När det gäller behandling av ryggsmärta är vi i ett spännande paradigmskifte med ökande fokus på övningar i funktionella motoriska rörelsemön-ster (1) och mindre fokus på övningar av lokala muskler som transversus abdominis (TVA) och multifi dene (2). Orsaken är att vetenskapliga studier visar att det saknas samband mellan träning av lokala rygg- och bukmuskler och smärta och funktion (3 og 4). På kursen får du en teoretisk fördjupning och praktisk träning av olika progressionssteg av motoriska rörelsemönster som fl exion, extension och rotationer av ryggen (5,6). Efter kursen kan du designa träningsprogram för dina patienter med smärtor i thorax och/ eller lumbal columna med eller utan ischias, efter en ryggoperation, spinal stenos och Bechterews sjukdom. På kursen får du kunskap om hur du bättre kan kommunicera med patienter om smärtans psykologi och smärtans fysiologi.

1) Kavcic N, Grenier S, McGill SM. Determining the stabilizing role of individual torso muscles during rehabilitation exercises. Spine 2004;29:1254-65.2) Standaert CJ, Herring SA. Expert opinion and controversies in musculoskeletal and sports medicine: core stabilization as a treatment for low back pain.Arch Phys Med

Rehabil 2007;88:1734-63) Brook C et al. Specifi c trunk and general exercise elicit similar changes in anticipatory stabilization as a treatment for low back pain. Spine 2012;37:E1543-E1550.4) Mannion et.al. Spine stabilization exercises in the treatment of chronic low back pain: a good clinical outcome is not associated with improved abdominal muscle function.

Eur Spine J 2012;21:1301-1310.5) Torstensen TA, , Ljunggren AE, Meen HD, Odland E, Mowinckel P, Geijerstam S. Effi ciency and costs of medical exercise therapy, conventional physiotherapy, and self- exercise in patients with chronic low back pain. A pragmatic, randomized, single-blinded, controlled trial with 1-year follow-up. Spine (Phila Pa 1976). 1998;23:2616-24

Torstensen TA. A software programmer and sportsman with low back pain and sciatica. In: Jones M and Rivett DA, red. Clinical Reasoning for Manual Therapists,Edinburgh; Butterworth Heineman, 2004, pp 275-311.

Dag 2: Höft-, knä- och ankelsmärtor – dysfunktion i nedre extremitetKliniska studier visar positiva effekter av högrepetitiv, högdos medicinsk träningsterapi (MTT) för patienter med långvariga främre knäsmärtor (Patello Femoral Pain Syndrome (PFPS) (1), och effektiv som postoperativ behandling efter artroskopisk kirurgi på grund av degenerativ menisk-ruptur (2). Det som är mycket spännande är att effekten av MTT ett år efter avslu*tad behandling håller i sig och faktiskt visar på en vidare förbät-tring (3,4). MTT har också blivit evaluerad mot artroskopisk kirurgi hos patienter med knäsmärtor och MR verifi erad menisk ruptur. I denna pilot studie fann vi signifi kant minskning av ångest och depression hos patienterna som fi ck MTT-behandling (5). På kursen får du en fördjupning i användning av högrepetitiv träning som smärtmodulering och hur övningar i öppen kedja används fl era gånger kombinerat med övningar i vikt-bärande, avlastande utgångsställningar. På kursen får du kunskap om MTT-behandling för patienter med höft artros, höft plastik, olika trauman av knät (ligament/menisk skada), främre korsbandsruptur/rekonstruktion, ankelstukning och efter fraktur av ankeln. På kursen blir det också praktisk träning på smärtmodulerande övningar som globala, semiglobala och lokala övningar och hur dessa kombineras för att ge patienten en optimal effektiv träningsdos. Kursen ger dig en teoretisk grund för hur träningen bör genomföras så gott som smärtfritt, allt i enlighet med den senaste forskningen från ämnen som smärtans fysiologi och smärtans psykologi.

1) Østerås B, Østerås H, Torstensen TA, Vasseljen O. Dose-response effects of medical exercise therapy in patients with patellofemoral pain syndrome: a randomised controlled clinical trial.Physiotherapy 2013;99:126-31.

2) Østeras H, Osteras B, Torstensen TA. Medical Exercise Therapy is Effective After Arthroscopic Surgery of Degenerative Meniscus of the Knee: A Randomized Controlled Trial.J Clin Med Res 2012;4:378-384.

3) Østerås B, Osterås H, Torstensen TA. Long-term effects of medical exercise therapy in patients with patellofemoral pain syndrome: Results from a single-blinded randomized controlled trial with 12 months follow-up. Physiotherapy 2013;99:311-316.

4) Østerås H, Østerås B, Torstensen TA. Effectiveness of medical exercise therapy in patients with postoperative unilateral knee pain: a randomized controlled trial with oneyear follow-up. (papirversjon 2013) Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012 Dec 23. [Epub ahead of print]

5) Østerås H, Østerås B, Torstensen TA. Medical exercise therapy and not arthroscopic surgery resulted in decreased depression and anxiety in patients with degenerativemeniscus injury. J Bodyw Mov Ther. 2012 ;16:456-63.

Höft-, knä- och ankel-smärtor – dysfunktion i nedre extremitetövningsmanual (45 sidor) och DVD (50 minuter)

Teorimanual ca 200 sidor där du får presentationer (powerpoint) för de två kursdagarna

Thorakale och lumbale ryggsmärtor -ischiasövningsmanual (75 sidor) och DVD (60 minuter)

MORA 13-14 januari 2017 - Holten Institute · 2018-08-15 · 15.00-16.00 Thorax, costa och andning. Viktigt i behandlingen av ryggsmärta (teori/ praktik) ... ankelstukning och efter - [PDF Document] (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated:

Views: 6417

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.