Bevolking | Regionaal (2024)

Hoogste bevolkingsdichtheid in de Randstad

In 2023 is de gemiddelde bevolkingsdichtheid in Nederland 529 inwoners per vierkante kilometer land. De hoogste bevolkingsdichtheid vinden we in Den Haag met6.827 inwoners per vierkante kilometer. De Waddeneilanden Schiermonnikoog en Vlieland zijn met respectievelijk 23 en 31 de minst dichtbevolkte gemeenten.

Hoogste bevolkingsdichtheid in steden

De steden kennen over het algemeen de hoogste bevolkingsdichtheid en zijn dus ook duidelijk herkenbaar op de kaart. De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland hebben veel gemeenten met een lage bevolkingsdichtheid. In de Randstad zijn grote clusters te vinden met een hoge bevolkingsdichtheid.

  Hogerebevolkingsgroeirond de grote steden

  Tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2023 is de totale Nederlandse bevolking met 3,7% gegroeid. Vooral in Flevoland en in en rondom de groterestedenin het midden van het land en Noord-Brabantliggen de meeste gemeenten met een hogebevolkingsgroei. Waddinxveen is de snelst groeiende gemeenten. In 24 gemeenten is het aantal inwoners gekrompen.Deze gemeenten liggen voornamelijk in Limburg, Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en de Achterhoek.

   Groei maar ook krimp

   In deze kaart is voor het jaar 2035 per gemeente de relatieve toe- of afname van het aantal inwoners ten opzichte van 2021 weergegeven.Begin 2021 woonden er bijna 17,5miljoen mensen in Nederland. Datzullen er naar verwachting 18,9miljoen zijn in2035 en 19,6miljoen in2050.In het algemeen zal naar verwachting de bevolking in de meer centrale delen van Nederland toenemen, terwijl in de periferie grotere gebieden met (steeds meer) bevolkingskrimp te maken zullen krijgen. Inde intermediaire zone zijn er eveneens steden met een sterke bevolkingsgroei, zoals Nijmegen en Eindhoven, te zien. Inhet noorden en oosten vallen de gemeeenten Groningen, Zwolle en Enschede op door een relatief sterke bevolkingsgroei.Krimp komt voor in diverse gemeenten in de noordelijke provincies. Ook langs de oostgrens, in Twente, de Achterhoek en Limburg, zijn er gemeenten die naar verwachting in bevolkingsomvang krimpen.

   Na 2035 in veel gemeenten een afnemende groei

   Na 2035 neemt het aantal gemeenten met een afnemend inwonertal toe. Vooral in gebieden in de periferie, zoals de Achterhoek, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen krimpt de bevolking. Indeze periode neemt het groeitempo van de Nederlandse bevolking als geheel af. Ookin andere gemeenten zwakt de bevolkingsgroei af.

   Bevolking | Regionaal (2024)

   FAQs

   Wat is de lokale bevolking? ›

   Het totale aantal inwoners van een land, gemeente of andere regio.

   Wat is het bevolkingsaantal? ›

   Persoon behorende tot de bevolking van een bepaald gebied. In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.

   Waar komt de Nederlandse bevolking vandaan? ›

   De meeste immigranten komen uit de Europese lidstaten, vroeger vooral Duitsers en Belgen, veelal in de grensstreek. Vanaf de jaren 70 groeit ook de toestroom van Engelse migranten, die veelal woonachtig zijn in de Randstad, vaak met Nederlandse partner en vaak actief in de financiële sector.

   Waar is de bevolkingsdichtheid het hoogst? ›

   In 2023 is de gemiddelde bevolkingsdichtheid in Nederland 529 inwoners per vierkante kilometer land. De hoogste bevolkingsdichtheid vinden we in Den Haag met 6.827 inwoners per vierkante kilometer. De Waddeneilanden Schiermonnikoog en Vlieland zijn met respectievelijk 23 en 31 de minst dichtbevolkte gemeenten.

   Wat is een plaatselijke bevolking? ›

   Bevolking, populatie of bewoners van een grondgebied zijn de mensen die in een bepaald geografisch gebied of land leven. Als zodanig wordt het ook wel voor dieren en andere organismen gebruikt, maar dan wordt meestal gesproken over populatie. Er moet worden onderscheiden tussen bewoner en inwoner.

   Wat is het dichtstbevolkte gebied? ›

   Deze wijk in Hongkong wordt beschouwd als de dichtstbevolkte plaats ter wereld. Met meer dan 130.000 inwoners per km² laat de wijk alle mogelijke concurrenten ver achter zich. Toch heeft Charles Reynolds, die al negen jaar in Hongkong woont en werkt, niet het gevoel dat het er overbevolkt is.

   Hoeveel echte Nederlanders zijn er in Nederland? ›

   Volgens deze definitie bestaat waarschijnlijk slechts 2% van de Nederlandse bevolking uit 'echte Nederlanders'. Dat zijn ongeveer 348.000 mensen. De overige 98% van de Nederlanders heeft één en meestal meer buitenlandse voorouders.

   Welk land heeft de grootste bevolking? ›

   India haalde China in als het land met de grootste bevolking ter wereld in 2022-2023, met ruim 1.428.627.663 inwoners. China heeft de op één na grootste bevolking ter wereld met iets meer dan 1.425.671.352 inwoners.

   Hoeveel inwoners heeft Amerika 2024? ›

   Naar verwachting bereikt het inwonertal in 2024 de 18 miljoen en in 2037 de 19 miljoen. De bevolking groeit vooral door migratie en een stijgende levensduur.

   Hoe dichtbevolkt is Amerika? ›

   Gemiddeld wonen in de VS 36 inwoners per vierkante kilometer; in Nederland is dat met 509 inwoners per vierkante kilometer 14 keer zoveel. Niet elke staat heeft evenveel inwoners.

   Is Nederland het dichtstbevolkte land ter wereld? ›

   Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, gemiddeld wonen er 500 mensen op iedere vierkante kilometer. De meeste gemeenten groeiden de afgelopen decennia, maar vooral in grensgebieden krimpt de bevolking. Veel jongeren trekken voor werk of opleiding naar de steden.

   Wat is het dunst bevolkte land? ›

   Het dunstbevolkt is IJsland, met slechts 3 inwoners per vierkante kilometer. Ook Finland, Noorwegen en Zweden zijn relatief dunbevolkt. Tussen 1998 en 2008 is de bevolkingsdichtheid het sterkst toegenomen in Ierland, met 20 procent.

   Wat zijn lokale mensen? ›

   Ze zijn voor hun dagelijks levensonderhoud en traditionele levenswijze afhankelijk van wat lokale natuur ze biedt.

   Wat betekent natuurlijke bevolking? ›

   Als er meer geboortes zijn dan sterfgevallen, dan is er sprake van natuurlijke bevolkingsgroei. Als het sterftecijfer hoger is dan het geboortecijfers, dan is er sprake van natuurlijke bevolkingskrimp. Zo een krimp komt in fase 5 van de demografische transitie voor.

   Wat is de rurale bevolking? ›

   Rurale sociologie is een domein binnen de sociologie die het sociale leven in niet-stedelijke gebieden (het platteland) onderzoekt. Het tegenovergestelde is urbane sociologie, de studie van het leven in de urbane gebieden.

   Wat betekent inheemse bevolking? ›

   Inheemse volken (Engels: indigenous peoples, Spaans: indigenas) zijn bevolkingsgroepen die een bepaald grondgebied bewoonden voordat daar kolonisten of immigranten kwamen wonen, en die eigen gebruiken en cultuur in stand hebben gehouden. Wereldwijd worden 250 tot 300 miljoen mensen tot de inheemse volken gerekend.

   References

   Top Articles
   Latest Posts
   Article information

   Author: Jamar Nader

   Last Updated:

   Views: 5906

   Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

   Reviews: 90% of readers found this page helpful

   Author information

   Name: Jamar Nader

   Birthday: 1995-02-28

   Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

   Phone: +9958384818317

   Job: IT Representative

   Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

   Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.